News and Activities
News

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

 

บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยครั้งที่ 4/2562 กำหนดให้บริษัทสมาชิกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าเฉพาะประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account) สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์และชำระราคาผ่านระบบ ATS โดยอ้างอิงตามวิธีการชำระเงินของลูกค้า ณ วันที่มีรายการซื้อขาย (Trade Date) ถึงแม้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินของ Trade Date นั้นไปเป็นวิธีอื่นที่มิใช่ ATS ก็ยังคงเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ซึ่งปัจจุบันค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 14 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14.98 บาท โดยคำนวณรวมเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมกับรายการอื่นๆ ในเอกสารใบยืนยันรายการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวัน  ทั้งนี้ให้เริ่มตั้งแต่รายการซื้อขายหลักทรัพย์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

ขอแสดงความนับถือ

บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด

 

 

 

#ฉบับแก้ไข ตามมติสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เห็นชอบแจ้งเลื่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ATS จากเดิม จะเรียกเก็บตั้งแต่รายการซื้อขายของวันที่ 1 เมษายน 2563  เลื่อนเป็นตั้งแต่รายการซื้อขายของวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป