News and Activities
News

เรียน ผู้แนะนำการลงทุน ทุกท่าน

 

  • ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระและ / หรือผิดสัญญา

     

             http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_043850_loyhl.pdf