News and Activities
News

•  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

• แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชี สำหรับโอนเงินฝากเงินหลักประกัน เข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จำกัดของธนาคารธนชาต (Tbank) เป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

 

     สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ ที่ใช้บัญชี ATS และ บัญชี e-Dividend ของธนาคารธนชาต

ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ยังคงทำธุรกรรมได้ตามปกติ บริษัทฯจะ Update ข้อมูลให้

 

    หมายเหตุ  สำหรับธนาคารทหารไทย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงใช้เลขที่บัญชีเดิม