News and Activities
News

 

 

เรียน ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนดให้ดำเนินมาตรการด้านการซื้อขาย สาเหตุจากการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดต่อนักลงทุนและระบบโดยรวมของตลาด
ซึ่งมาตรการในแต่ละระดับ มีระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุด ครั้งละ 3 สัปดาห์  โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถพิจารณาขยายหรือยกระดับมาตรการได้ เมื่อพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ยังคงผิดปกติ 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

ที่มา:  SET News: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ช่วยลดความเสี่ยงผู้ลงทุน  ฉบับที่ 21/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565