ธุรกิจและบริการ
เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
 

บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (TFEX) 


(คลิกที่รูปเพื่อไปยังหัวข้อนั้น ๆ  และคลิกที่ Go to Top เพื่อกลับมาที่ส่วนบนของหน้าเว็บ) 

 

      

 

ความหมายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์) 

 


สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์) หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่มูลค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่เรียกว่า สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าเกษตรกรรม 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์) ที่ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     สามารถจัดให้มีการซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546     ได้แก่   ฟิวเจอร์ส (Futures)    ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
 • อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
 • อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆได้แก่ ทองคำ โลหะเงิน น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน

 

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้เปิดซื้อขายอนุพันธ์ทั้งสิ้น 9 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

 1. ฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures)
 2. ออปชั่นของดัชนี SET50 (SET50 Index Options)
 3. ฟิวเจอร์สของหลักทรัพย์ (Stock Futures)
 4. ฟิวเจอร์สของทองคำ (Gold Futures)
 5. ฟิวเจอร์สของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Futures)
 6. ฟิวเจอร์สของอัตราแลกเปลี่ยน (USD Futures) **บริษัทฯ ยังไม่มีให้บริการในขณะนี้**
 7. ฟิวเจอร์สของดัชนีหมวดธุรกิจ (Sector Futures)
 8. ฟิวเจอร์สของยาง (Rubber Futures) 

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันรมควันชั้น 3 หรือ RSS3 Futures สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ TFEX

 

<<<   สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่นๆ สามารถเข้าไปดูได้จากคู่มือผู้ลงทุน : ฉบับลงทุนในอนุพันธ์       

  

 

 

Go to top 

 

 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย  

 

 • ตรวจสอบรายละเอียดค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

 • อัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file__qedvs.pdf

(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน)

 

******************************************************************************

 

TFEX : แจ้งเรื่องการปรับปรุงจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำแบบ Block Trading Transaction สำหรับ  Single Stock Futures

 เรียน  ทุกท่าน 

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอแจ้ง การปรับปรุงจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำ

ของการซื้อขาย Block Trading Transaction สำหรับ Single Stock Futures

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   รายละเอียดดังนี้

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034924_etljg.pdf

 

 
 
 
การวางหลักประกัน  

 

อัตราหลักประกันของ Futures

 

ก่อนที่จะทำการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันก่อนอย่างน้อย 1 วันทำการ หรืออย่างช้าภายในวันทำการ แล้วแจ้งบริษัทเพื่อดำเนินการเพิ่มมูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้า ประเภทของหลักประกัน มี 3 ประเภท คือ
 1. หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin - IM)    คือ หลักประกันที่ลูกค้าต้องวางกับบริษัทก่อน จึงจะมีสิทธิ์ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้
   
 2. หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin - MM) คือ การรักษาระดับเงินประกันขั้นต่ำในบัญชีคงเหลือเอาไว้ หากยอดคงเหลือในบัญชีเงินวางหลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับนี้ ลูกค้าจะต้องถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม (Margin Call)
   
 3. หลักประกันปิดฐานะ (Force Close Margin - FM) กรณีที่ถูก Margin Call แล้วยังไม่นำมาวางภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะถูกบังคับปิดฐานะสัญญา (Force Close) โดยการขายตราสารอนุพันธ์ในตลาด (กรณีที่มีสถานะซื้อ) หรือซื้อตราสารอนุพันธ์ของท่านคืนจากตลาด (กรณีที่มีสถานะขายเอาไว้)

อัตราหลักประกันของ Options
 

กรณี Long สัญญา Options : จะเสียเฉพาะค่า Premium * 200 บาท (ไม่ต้องวางหลักประกัน)


Multiplier ตามประกาศของ FI Club

 

          ลูกค้าทั่วไป       ลูกค้าประเภทสถาบัน
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin - IM) 1.90 เท่า 1.35 เท่า
หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin - MM)  1.33 เท่า 1.00 เท่า
หลักประกันปิดฐานะ (Force Close Margin - FM)  0.57 เท่า -
 

** หมายเหตุ

 • บริษัทฯ อาจเรียกเก็บหลักประกันต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว กรณีที่ความเสี่ยงในบัญชีลดลง ตามแนวทางปฏิบัติของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใดเพื่อสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ บจ.สำนักหักบัญชีฯ สำนักงาน กลต.และ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

<<<  ตรวจสอบอัตราหลักประกันสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ล่าสุด   
         (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน)

 

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม  2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้า

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_093916_bkowi.pdf

 

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_094001_fgjfd.pdf

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

                             ****************************************************

เรียน  ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054947_feazb.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_054828_lnaov.pdf        สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

*****************************************************************

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042236_krdpu.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042307_jycek.pdf

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย ***  คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า

***************************************************

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

           http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_131225_nltji.pdf

 

 

 

 

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกันสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060911_mqloj.pdf

 • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน ชื่อไฟล์

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060952_dnqlz.pdf

****************************************************************************

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042134_bfoso.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_042211_yweje.pdf

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_154003_wnopx.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_154046_naghm.pdf

 

 

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_102926_sqspw.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_103029_aqxxs.pdf

 

 

Go to top