มุมนักลงทุน
ค่าธรรมเนียมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

 

ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 
 

ผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower) 

 

จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee) อัตราร้อยละ xxx ต่อปี (บวก VAT 7%)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของการยืมหุ้นคือ 50 บาทต่อวัน (บวก VAT 7%) โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้น

 

 

ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender) 

 

จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee) อัตราร้อยละ xxx ต่อปี (หัก Tax 15%)

 

** กรุณาสอบถามอัตราค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน **