ติดต่อเรา | สมัครงาน
ติดต่อเรา
สมัครงาน

 

สนใจสมัครงาน ติดต่อ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
540
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.           02-680-5000 
โทรสาร       02-658-5629 

อีเมล์          Hr@asiawealth.co.th 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 


​1. ผู้แนะนำการลงทุน ( สำนักงานใหญ่ / สาขาศรีนครินทร์ / สาขาชลบุรี / สาขาระยอง / สาขาศรีราชา / สาขาสิงห์บุรี / สาขาเชียงใหม่ )

      Qualifications

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น รักงานบริการ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)

​2. เจ้าหน้าที่บัญชี

      Qualifications

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี / การเงิน 
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านบัญชี / ด้านภาษีอากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน / โปรแกรมบันทึกบัญชี (SUN GL) 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานบัญชี / การเงินด้านธุรกิจหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่การเงิน

      Qualifications

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี / ออกเช็ค / ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 
 • งานเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบในการทำงาน 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
 • หากมีประสบการณ์ในการบริหารเงิน , จัดทำแผนการเงินและงบประมาณได้            จะพิจารณาเป็นพิเศษ

​4.  Wealth Advisor

      Qualifications

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน และให้คำแนะนำการวางแผนทางการเงิน การลงทุนที่เหมาะสมแก่ลูกค้าได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)
 • หากมีลูกค้าที่อยู่ในความดูแลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

       Qualifications 

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานนิติกรรมสัญญา งานคดีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี

      Job description  

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท
 • ให้คำปรึกษา และตรวจสอบการจัดทำสัญญาต่างๆ ของบริษัท
 • ว่าความ และดำเนินคดีความต่างๆ ของบริษัทในฐานะทนายความ
 • ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนในคดีต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

6.  IT Network & Infrastructure

       Qualifications 

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Network และ Infrastructure 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินพิจารณาเป็นพิเศษ

      ​Job description  

 • ดำเนินแผนการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย  Broadband
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น WAN, LAN, MAN
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบปฎิบัติการ Window Server, Linux
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบ Firewall
 • มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 • ดำเนินการช่วยเหลือ วิเคราะห์หรือเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ระบบเครือข่ายในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับ Vender/supplier ต่างๆในโครงการ
 • ดูแลรักษา จัดทำแผนบำรุงรักษาให้กับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามกรอบเวลาที่กำหนด

​7. รับพนักงานใหม่ (เฉพาะผู้จบปีการศึกษา 2563)