ติดต่อเรา
สมัครงาน

 

สนใจสมัครงาน ติดต่อ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
540 ชั้น 14 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.           02-680-5000 
โทรสาร       02-658-5629 

อีเมล์          Vipaporn.ya@asiawealth.co.th 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 


​1.       ผู้แนะนำการลงทุน

 (สำนักงานใหญ่ / สาขาอโศก / สาขาเมกาบางนา / สาขาศรีนครินทร์ / สาขาชลบุรี / สาขาระยอง)

          Qualifications

 • สัญชาติไทย เพศชาย / เพศหญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single license) และ/หรือ ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)      

2.       เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

          Qualifications

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

​          Job Descriptions

 • จัดทำประมาณการเงินสดเข้า / ออก และบริหารสภาพคล่องของบริษัท
 • กระทบยอด Statement แต่ละบัญชีธนาคาร
 • ออกเช็คค่าใช้จ่าย / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • การออกตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ , ตั๋วแลกเงิน
 • ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท