ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_070749_ocqis.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า GULF Futures  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_041616_zgfyc.pdf

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate และ Super Margin ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า CKP, DELTA, EA, MEGA และ TQM

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_060604_fckso.pdf

  • อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (เพิ่ม 12 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures)

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มหุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures จำนวน 12 หุ้น ได้แก่ BPP EASTW JMT M MBK OSP THG TOA TPIPP TQM VNT WHAUP และจะเปิดให้เริ่มให้ซื้อขายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_065931_bxkrd.pdf

 

อัตราหลักประกัน ...Stock Futures ใหม่ 12 ตัว เริ่ม 13 ก.ค. 63

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) ได้ประกาศเพิ่มหุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures จำนวน 12 หุ้น ได้แก่ BPP EASTW JMT M MBK OSP THG TOA TPIPP TQM VNT WHAUP และจะเปิดให้เริ่มให้ซื้อขายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าเฉพาะประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account)

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

 

บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยครั้งที่ 4/2562 กำหนดให้บริษัทสมาชิกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าเฉพาะประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account) สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์และชำระราคาผ่านระบบ ATS ...TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า MINT Futures  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_041616_zgfyc.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า STA และ THCOM Futures  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_030918_jxmfl.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_041656_fchtm.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบันTFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

ประกาศอัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_034703_kehqw.pdf

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าสถาบัน