ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ทุกท่าน

 

        ขอนำส่งประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับ BB3 Futures, ESSO Futures และ TOP Futures รายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป  

 

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเครื่องหมาย *** คือ อัตราหลักประกันเปลี่ยนแปลงจากประกาศก่อนหน้า