เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

 

“เราจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาคที่สรรค์สร้างและดูแลความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าและผู้ลงทุนด้วยคุณภาพการบริการที่ดีเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี”

 

 

เราเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการทำสิ่งต่อไปนี้


 

  • บริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้าและผู้ลงทุนผ่านทีมการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  ระบบงาน  เครื่องมือบริหารการลงทุนและความเสี่ยงที่ทันสมัยและมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล  พร้อมให้ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบที่รัดกุม
     
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการให้บริการลงทุนแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุนได้อย่างครบถ้วน
     
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม
     
  • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในระดับสากลเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอันจะเกิดขึ้นเนื่องจากความร่วมมือระหว่างกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)